Kostel svatého Wolfganga v Hnanicích

Kostel svatého Wolfganga
v Hnanicích

kostel a studniční kaple od jihu
Místo
Stát
Česká republika
Kraj
Jihomoravský
Okres
Znojmo
Obec
Hnanice
Zeměpisné souřadnice
48°47′50,48″ s. š., 15°59′15,6″ v. d.
Základní informace
Náboženství
křesťanství
Církev
římskokatolická
Provincie
moravská
Diecéze
brněnská
Děkanát
znojemský
Farnost
Hnanice
Datum posvěcení
3. dubna 1510
Světitel
Martin Göschl
Status
farní kostel
Architektonický popis
Stavební sloh
gotický
Výstavba
konec 13. stol. (původní kostel)
1480–1510 (nový chrám)
Specifikace
Odkazy
Kód památky
36736/7-6303 (PkMnMISSezObr)
Kostel svatého Wolfganga je římskokatolický chrám v obci Hnanice v okrese Znojmo. Jde o farní kostel farnosti Hnanice.[1] Mohutný pozdně gotický trojlodní chrám s věží a kaplí svatého Linharta pochází z konce 15. století. K východní straně lodi přiléhá studniční kaple, tvořená původním malým kostelem svatého Wolfganga z konce 13. století. Uvnitř kaple se nachází studna, které byly připisovány léčebné a zázračné účinky. Až do konce 18. století chrám sloužil jako poutní místo. Celý stavební soubor je chráněn jako kulturní památka České republiky.[2]

Obsah

 • 1 Historie
 • 2 Popis
  • 2.1 studniční kaple
  • 2.2 hlavní trojlodí
  • 2.3 věž
  • 2.4 kaple svatého Linharta
 • 3 Odkazy
  • 3.1 Poznámky
  • 3.2 Reference
  • 3.3 Externí odkazy

Historie

Původní malá kaple byla postavena v Hnanicích již kolem roku 1200, krátce po založení vsi. Ve třetí čtvrtině 13. století ji nahradil malý kostel zasvěcený svatému Wolfgangovi. Byl zbudován nad studnou, které byly připisovány léčebné a zázračné účinky. Kostel se zázračnou studnou se brzy stal vyhledávaným poutním místem.[3]
Množství poutníků a přinášené milodary podnítily roku 1480 opata Pavla z louckého kláštera ke stavbě nového velkého chámu na místě současného kostela. Následně byla uzavřena dohoda mezi vsí Hnanice, opatem Pavlem a olomouckým biskupem Janem Filipcem o výstavbě chrámu. Stavba započala asi roku 1482 a to nezvykle věží[p 1], aby starý kostel mohl sloužit co nejdéle. Práce prováděla pravděpodobně stavební huť Lorenze Spenninga, stavitele svatoštěpánského dómu ve Vídni.[4] Do výstavby se značně zapojili místní farníci, jejichž nákladem byla postavena věž. Postupně do roku 1498 vzniklo trojlodí s věží. K plánované dostavbě kněžiště, které mělo nahradit stávající kostel již nedošlo. Důvodem snad byl nedostatek finančních prostředků a tehdejší složitá situace církve. Nakonec byl chrám ve stávající podobě vysvěcen 3. dubna 1510 Martinem, biskupem Nikopolským. Stávající kostel byl přeměněn na studniční kapli.[3]
Roku 1518 došlo ke zřízení samostatné duchovní správy při kostele. Pozice faráře byla zastávána z řad kněžích louckého kláštera. Během druhé poloviny 16. století fara zanikla v souvislosti s místním rozšířením protestantismu. Kostel údajně roku 1645 vyhořel, jeho oprava proběhla až před rokem 1657. Tehdy snad také byla snesena gotická klenba, která zůstala po požáru nezakrytá a vystavená povětrnostním vlivům. Nahradila ji nižší barokní valená klenba.[3] Novou klenbu obdržela i loď studniční kaple.[4]
V rámci josefinských reforem koncem 18. století došlo ke zrušení zdejšího poutního místa, které nahradila nově zřízená farnost. Studniční kaple byla přestavěna na obecní skladiště, rekonstrukce k původním účelům proběhla koncem 19. století. Po druhé světové válce kostel chátral, teprve v 80. letech započaly opravy, které pokračovaly i v následujícím desetiletí. Generální oprava byla dokončena roku 1999. Dosud však neproběhlo restaurování inventáře.[3]

Popis

studniční kaple

Původní kostel svatého Wolfganga, nyní tzv. studniční kaple je orientovaná jednolodní stavba s odsazeným, trojboce zakončeným kněžištěm. Závěr kněžiště je opatřen stupňovanými opěrnými pilíři z kamenných kvádrů. Ke kněžišti z jižní strany přiléhá patrový útvar čtvercového půdorysu. V jeho přízemí se nachází sakristie, v prvním patře depozitář. Jde patrně o pozůstatek dřívější věže. Stěny kaple jsou kryty hladkými fasádami. Boční zdi kaple prolamují barokní okna zakončená obloukem. Okna kněžiště jsou užší, ukončená hrotitě. Vstup do lodi kaple je hlavním trojlodím, a to otvorem v zazdívce vítězného oblouku ve východním průčelí. Další vstup do kaple se nachází ve východní zdi kněžiště. Loď kaple a sakristie nesou barokní valenou klenbou. Kněžiště je zaklenuto jedním polem křížové žebrové klenby a lunetovým závěrem. Střecha lodi a sakristie je sedlová, hřeben lodi nese sanktusníkovou vížku.[4] V ní visí zvon z roku 1999.
Uvnitř lodi, při severní zdi se nachází studna s pozdně renesanční kamennou obrubou. Vybavení zahrnuje barokní oltář s kamennou sochou svatého Wolfganga, původem z doby kolem roku 1480. Dále pak socha Panny Marie z 1. poloviny 18. století a dřevěné kartuše zdobené reliéfy, z 2. poloviny 18. století.[4]

hlavní trojlodí

Současný chrám svatého Wolfganga tvoří mohutné trojlodí zhruba čtvercového půdorysu. Ze severního průčelí je odsazena mělká kaple obdélníkového půdorysu. Severní a jižní průčelí podpírají stupňované opěrné pilíře, další jsou umístěny nakoso v každém rohu stavby. Pilíře se tyčí po celá výšce stěny, až k podstřešní římse. Spodní část fasád trojlodí obíhá kordonová římsa, nad ní jsou pilíře tvarovány do břitu. Horní část pilířů je zdobena kamennými fiálami. Nad kordonem a mezi opěrnými pilíři jsou prolomena vysoká okna opatřená jedním nebo dvěma dělícími kamennými pruty. Lomený oblouk jejich horního zakončení nese výplň tvořenou bohatou kamennou kružbou. Vstupy do trojlodí se nacházejí v severním a jižním průčelí. Jedné se o sedlové portály zdobené profilovaným kamenným ostěním završená kýlovým obloukem. V severních tympanonech je reliéfně ztvárněn motiv Zvěstování Panny Marie, v jižních pak Ecce homo. Vstupní dveře jsou původní jednokřídlové, pobité železnými pláty a opatřené tepanými zámky.[4]
Uvnitř je trojlodí rozčleněno dvěma řadami kamenných sloupů zakončených římsou. Prostřední loď je sklenuta valenou klenbou, boční lodě nesou nižší klenby křížové. V západní části se nachází hudební kruchta, uprostřed zaklenutá valeně, po stranách hvězdicovou klenbou. Přístup na kruchtu umožňuje vřetenové schodiště.[4] Kruchta nese varhany z roku 1940, vybavené elektromagnetickou trakturou.[3]
Hlavní oltář pochází z 1. čtvrtiny 18. století. Jeho autorem je Narcis Schnitzer. Střed oltáře zaujímá obraz svatého Wolfganga. U paty oltáře stojí sochy sv. Václava a sv. Leopolda. V nástavci oltáře je plastika Boha Otce s anděly, po bocích plastiky sv. Augustina a sv. Mikuláše. V severní boční lodi je umístěn retabulární oltář sv. Anny z první poloviny 18. století. V jižní boční lodi stojí baldachýnový oltář stejného stáří. Na konzolách přípor bočních lodí zaujímá místo soubor soch svatých, zhotovený v 18. století. Volně jsou umístěny dřevořezby Madony a Korunování Panny Marie z doby kolem roku 1500, dále sochy sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého z 18. století.[4]

věž

Věž kostela přiléhá k západnímu průčelí trojlodí. Jde o čtyřpatrovou stavbu na čtvercovém půdorysu. Její stěny jsou opatřené štěrbinovými otvory a členěné římsami. Valeně zaklenuté přízemí je přístupné z podkruchtí kostela. Do prvního patra, původně plnícího účely trezoru a obecního archivu, je přístup z kruchty. Na vrcholu věže se zvedá polygonální zvonice opatřená kamenným ochozem. Zvonici zakončuje zděný jehlan. Uvnitř se nachází zvon, ulitý roku 1480 mistrem Jiřím z Brna a dále malý zvon z roku 1997.[4][3]

kaple svatého Linharta

Kaple svatého Linharta je obdélná stavba, přiléhající k jižní zdi lodi studniční kaple. Na východní straně je zakončena trojbokým závěrem. Její stěny, pokryté hladkou fasádou, jsou opatřeny třemi okny. Ta jsou obdobná jako u lodi studniční kaple. Vstup do kaple je barokním portálem v jižní stěně studniční kaple. Strop tvoří síťová žebrová klenba.[4]

Odkazy

Poznámky

 1. Z ideových a praktických důvodů bylo obvyklé začínat stavbu kostela kněžištěm.

Reference

 • Kostel sv. Wolfganga v Hnanicích [online]. Farnost Louka Znojmo, 2010-04-15, [cit. 2016-01-17]. Dostupné online

  SAMEK, Bohumil. Umělecké památky Moravy a Slezska (A–I). Praha : Academia, 1994. ISBN 80-200-0474-2. S. 486–488.

Externí odkazy


Seznam politických stran a hnutí v České republice

V České republice je registrováno aktivních 84 politických stran a 118 politických hnutí (celkem 202), z nichž část je bez znatelného politického vlivu, členské či voličské základny. Všechny registrované politické strany a politická hnutí jsou uvedeny v následujícím seznamu. Kompletní seznam politických stran a hnutí lze získat na stránkách Ministerstva vnitra ČR, které dle zákona vede Rejstřík politických stran a politických hnutí.[1].

Obsah

 • 1 Mandáty českých politických subjektů v zastupitelských sborech
 • 2 Seznam českých politických stran a politických hnutí
 • 3 Politické strany a hnutí s pozastavenou činností
 • 4 Zrušené strany a hnutí, strany a hnutí s pozastavenou činností
 • 5 Odkazy
  • 5.1 Reference
  • 5.2 Související články
  • 5.3 Externí odkazy

Mandáty českých politických subjektů v zastupitelských

Tabulka udává počet mandátů českých politických stran a hnutí, které obdržely ve volbách.
Nereflektuje změny v průběhu volebního období. Neobsahuje také politické subjekty, jejichž členové byli zvoleni na kandidátce jiné strany nebo hnutí.
Politický subjekt
Zastupitelský sbor
PS1)
Senát2)
Kraje3)
EP4)
Česká strana sociálně demokratická
50
25
133
4
ANO 2011
47
7
194
4
Komunistická strana Čech a Moravy
33
1
90
3
TOP 09
26
2
35
3
Občanská demokratická strana
16
9
84
2
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
14
13
63
3
Úsvit – Národní Koalice (Úsvit přímé demokracie)
14
0
0
0
Starostové a nezávislí
0
5
40
1
Strana svobodných občanů
0
0
2
1
Strana zelených
0
4
9
0
Starostové pro Liberecký kraj
0
2
18
0
Strana Práv Občanů
0
1
16
0
Česká pirátská strana
0
1
9
0
Severočeši.cz
0
1
0
0
Nestraníci
0
1
0
0
Ostravak
0
1
0
0
Strana soukromníků České republiky
0
1
0
0
Sdružení nezávislých - spojení demokraté
0
1
0
0
Občané patrioti
0
1
0
0
Občané spolu - nezávislí
0
1
0
0
Hnutí pro Prahu 11
0
1
0
0
SNK Evropští demokraté
0
0
6
0
Jihočeši 2012
0
0
4
0
Nezávislí kandidáti
-
3
-
-
Legenda

Seznam českých, moravských a slezských politických stran a politických hnutí

Zkratka
Název politického subjektu
Politická ideologie/pozice
Předseda
Webová stránka
založeno
J 21 S
„Jirkov 21. století“

Libor Klas
http://www.jirkov21stoleti.cz/
2002
5 %
5 % pro vzdělávání

Kryštov Kozák

2017
ADS
Agrární demokratická strana

Milan Halada

2015
ANEO
Aktiv nezávislých občanů

Karol Schneider

2001
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA

Jiří Kotek (manažer)

2008
APČ
Alternativa pro Česko

zatím nikdo

2016
A
ALTERNATIVA PRO ČESKOU POLITIKU

Marie Kramaříková

2016
BPS
Balbínova poetická strana

Jiří Hrdina (geniální guvernér)

2002
BPI
Blok proti islamizaci – Obrana domova

David Štěpán

2003
Piráti
Česká pirátská strana

Ivan Bartoš
pirati.cz
2009
ČP
Česká pravice

Michal Simkanič

1994
ČSNS 2005
Česká strana národně socialistická

Karel Janko

2005
ČSNS
Česká strana národně sociální

Michal Klusáček
www.csns.cz
1897
ČSR
Česká strana regionů

Ondřej Hlaváč

2010
ČSSD
Česká strana sociálně demokratická

Bohuslav Sobotka

1893
ČS
Česká Suverenita

Jana Volfová

2011
ČSS
Československá strana socialistická

Jaroslav Vojtek

1993
ČPST
ČESKÝ POLITICKÝ STŘED

Ota Štros

2009
DSSS
Dělnická strana sociální spravedlnosti

Tomáš Vandas

2004
DSZ
Demokratická strana zelených

Jiří Anderle

2009
DV 2016
Dobrá volba 2016

Pavol Lukša

2016
evropani
evropani.cz

Petr Jantač

2014
ESDS
Evropská strana důstojného stáří

Jiří Heller

2004
HnutiFairPlay.cz
Hnutí FAIR PLAY

Filip Sedlák

2012
HRADEČTÍ PATRIOTI
HRADEČTÍ PATRIOTI strana pro sport, zdraví a kulturu

František Řehounek

2014
HS
Humanistická strana

Jan Tamáš

1996
JM-ND
Jižní Město - náš domov

Dalibor Mlejnský

2014
KSČM
Komunistická strana Čech a Moravy

Vojtěch Filip (předseda ÚV)

1990
KSČMS
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA

Iva Kalinová (generální tajemník)

2016
KSČ 21
KOMUNISTICKÁ STRANA ČESKÁ 21

Zdeněk Klímek (generální tajemník)

2014
KSČ
Komunistická strana Československa

Jiří Vábr (generální tajemník)

1995
KSH
Konzervativní a sociální hnutí

Pavel Krešne

2002
KA14
Konzervativní aliance 2014

Marek Libotovský

2010
KONS
Konzervativní strana

Martin Rejman

1990

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

Petr Nohel

1991
KDU-ČSL
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

Pavel Bělobrádek

1919
LES
Liberálně ekologická strana

Martin Bursík

2013
LAP
Lidé a Politika

Jiří Michalička

2008
MDS
Masarykova demokratická strana

Otomar Venzhöfer

1992
MODES
Moderní společnost

Jiří Krupa

2014
Moravané
Moravané

Ondřej Hýsek

1994
NáS
Národ Sobě

Jiří Šoltys

2015
NDS
Národně demokratická strana

Pavel Pražský

1991
ND
Národní demokracie

Adam Benjamin Bartoš

1994
NF
NÁRODNÍ FRONTA

Hana Pavlíčková

2011
NP
NÁRODNÍ PROSPERITA

Zbyněk Štěpán

1999
NÁR.SOC.
Národní socialisté

Jaroslav Král

2011
NEI
Nezávislá iniciativa (NEI)

Richard Knot

1990
NV
NEZÁVISLÁ VOLBA

Eva Kriegrová

2004
NBPLK
Nová budoucnost pro Liberecký kraj

Pavel Žur (člen)

2012
NI
Nový Impuls

Milan Plesar

2010
NOS
Nový směr

Petr Černý

2013
OČR
Občané České republiky

Josef Barta

2013
ODA
Občanská demokratická aliance

Pavel Sehnal

2016
ODS
Občanská demokratická strana

Petr Fiala

1991
O.K. strana
Občanská konzervativní strana

Barbora Štěpánková

2014
Patrioti ČR
Patrioti České republiky

Jiří Vítek

2014
PVP
Pravá volba pro Plzeň

Vladimír Duchek

1998
ProKraj
ProKraj

Oksana Jurina

2010
REAL
REALISTÉ

Michal Moroz (tajemník)

2016
Republika
Republika

Michal Babák

2013
RSZML
Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu

Josef Polách

1899
RDS
Romská demokratická strana

Miroslav Tancoš

2013
Rozumní
ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU – peníze našim občanům, důchodcům, dětem, zdravotně postiženým...

Petr Hannig

2002
SPR-RSČMS
SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU - REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA

Jiří Dufek

2010
SPR-RSČ Miroslava Sládka
Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa Miroslava Sládka

Miroslav Sládek

1989
Sedma
Sedma - strana pro Slatiňany, Škrovád, Trpišov, Kunčí, Presy, Podhůru a Kochánovice

Ivo Mandys

2006
PSS
SEMILÁCI

Martin Klodner

2006
SNK ED
SNK Evropští demokraté

Zdeňka Marková

2000
SD-SN
Spojení demokraté - Sdružení nezávislých

Eva Štěpánková

2002
Češi
Strana Češi

Ladislav Adamec

2012
SDS
Strana demokratického socialismu

Milan Neubert

1993
S.O.S. PRAHA
Strana občanské sebeobrany

Bohumil Vejtasa

2006
SPO
Strana Práv Občanů

Jan Veleba

2009
SOS
Strana pro otevřenou společnost

Lenka Halamová

1998
SRP
Strana rovných příležitostí

Miroslav Kováč

2011
Soukromníci
Strana soukromníků České republiky

Petr Bajer

2009
Starostové za ÚK
Strana Starostové za Ústecký kraj

Helena Kubcová

2002
SSPD-SP
Strana státu přímé demokracie - Strana práce

Radoslav Štědroň

2004
SSD
Strana svobodných demokratů

Jiří Křemen

1990
Svobodní
Strana svobodných občanů

Petr Mach

2009
Zelení
Strana zelených

Matěj Stropnický

1990
SaS
Svoboda a síla

zatím nikdo

2016
TOP 09
TOP 09

Miroslav Kalousek

2009
TOR
Toryové

Oldřich Vojíř

2014
Úsvit
Úsvit - Národní Koalice

Jan Zilvar (sekretář)

2013
Victoria
Victoria.cz

Monika Makkiehová

2010
VPK
VOLBA PRO KLADNO

Milan Volf (předseda grémia)

2010
VPM
Volba pro město

Josef Malíř

1998
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, kandidující s nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie a hlubokého národního, duchovního a mravního obrození VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! - ale i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!! - jenž žádá o volební podporu VŠECHNY ČESKÉ OBČANY a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za Vaši podporu!!! Nevěříte-li na pokoru u popravčí káry, zdá-li se vám naše kandidátka málo dokonalá nebo postrádáte-li na ní zástupce své obce nebo města a přitom MÁTE ODVAHU v této válce Lidí Dobra s vládnoucími Lidmi Zla povstat z jimi naordinovaného občanského bezvědomí, kterým nás ničí a dnešní DEMOKRATURU, SKRYTOU TOTALITU a OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU zásadním způsobem změnit, KANDIDUJTE ZA NÁS!!! Kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, PO BOX 595, 170 00 Praha 7

Petr Cibulka

1996
„HPK“
„Hnutí Praha-Kunratice“
Komunální politika
Petr Rybín

2014
SONOB
„SONOB - sdružení ochrany nájemníků a ostatního bydlení“
Komunální politika, zelená politika
Vladimír Hruška

2002
„VO“
„Volím Orlovou“
Komunální politika
Naděžda Kubalová
„VO“
2010
ŽTB
„Žít Brno“
Regionální politika
Barbora Antonová
„Žít Brno“
2014
AO
Alternativa pro občany
Regionální politika
Jana Pauerová

2006
APPlzeň.cz
Alternativa pro Plzeň
Komunální politika
Pavel Netolický

2014
ANO
ANO 2011
Liberalismus, centrismus, pro-evropanismus
Andrej Babiš
ANO
2012
BOS
BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA

zatím nikdo

2017
BSD
Bílinští sociální demokraté
Komunální politika, sociální demokracie
René Štěpánek

2010
CESTA
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

Jaroslav Kuchař
CESTA
2017
COEX
COEXISTENTIA
Komunální politika, polská menšinová politika
Josef Przywara
COEXISTENTIA
1990
ČNF
Česká národní fronta
Český nacionalismus
Ondřej Vrba
ČNF
2016
ČHNJ
České hnutí za národní jednotu
Český nacionalismus
Jan Skácel
ČHNJ
1999
ČÚNL
Čisté Ústí
Komunální politika
Karel Mikš

2014
DPD
Desítka pro domácí
Komunální politika
Jiří Vrba

2010
Doktoři
Doktoři (za uzdravení společnosti)
Regionální politika
Dalibor Stach

2008
DOMA
DOMA
Komunální politika
Jiří Hladík

2014
EM
Evolution-Mind
hnutí je apolitické
Petr Chobot
petr-chobot.eu
2016
HNPD
Fair play - HNPD

Jan Szotkowski
HNPD
2004
HNHRM
HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST
Komunální politika
Vladimír Bartoň
HNHRM
1998
HNVRS
Hnutí nezávislých za všestranný rozvoj Slatiny
Komunální politika
Václav Klajsner

2010
OCJJ
Hnutí O co jim jde?!
Regionální politika
Otmar Homolka
OCJJ
2010
HOK
HNUTÍ OSOBNOSTÍ KRAJE
Regionální politika
Zuzana Boušková
HOK
2015
HPH
Hnutí pro Havířov
Komunální politika
Petr Špok

1998
HPP 11
Hnutí pro Prahu 11
Komunální politika
Jiří Štyler
HPP 11
2006
HOZK
HOZK
Přímá demokracie
Martin Vacek
HOZK
2012
HDK
Hradecký demokratický klub
Komunální politika
Zdeněk Fink
HDK
2014
IO
Iniciativa občanů
Komunální politika
Michal Vostřez

1994
JIH 12
JIHOČEŠI 2012
Regionální politika
Pavel Hroch
JIH 12
2011
JHas
JIHOČEŠTÍ HASIČI
Regionální politika
Miroslav Ušatý

2016
JSNS
JIŘÍ STROBACH - náš starosta
Komunální politika
Jiří Strobach

2014
JsmePRO!
JsmePRO! Kraj 2016
Regionální politika
Jiří Řehák
JsmePRO!
2016
Jundrováci
Jundrováci
Komunální politika
Ondřej Šťastník
Jundrováci
2010
KVC
Karlovaráci
Komunální politika
Josef März
[]
2014
KOA
Karlovarská občanská alternativa
Komunální politika
Pavel Žemlička
KOA
2006
KH
Klíčové hnutí
Liberalismus
Taťana Fischerová
KH
2008
KAN
Klub angažovaných nestraníků
Liberální konzervatismus
Jiří Domlátil
KAN
1968
Kozy
Kozí alternativa
Liberalismus, zelená politika
Stanislav Penc
Kozy
2014
KPP
Královopolští patrioti
Komunální politika
René Pelán

2010
ML
MĚSTO LIDEM
Komunální politika
Waldemar Danělišyn

2002
MPV
Město pro vás
Komunální politika
Miroslav Koloc

2014
OHMO
Mimoňská obroda
Komunální politika
František Kaiser

2006
NMFM
Naše Město F-M
Komunální politika
Jiří Kajzar

2013
NO!
NESPOKOJENÍ OBČANÉ!
Mírný euroskeptismus
Petr Kindermann
NO!
2007
NK
Nestraníci
Liberalismus
Věra Rybová

2006
NEZ
NEZÁVISLÍ
Český nacionalismus
František Zwyrtek

1994
NSK
NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI DO SENÁTU

Emanuel Žďárský

2016
NEZÁVISLÍ - BÍLINA
Nezávislí pro Bílinu
Komunální politika
Zdeněk Svoboda

2010
NPP10-HPLD
NEZÁVISLÍ PRO PRAHU 10 - HNUTÍ PRO LEPŠÍ DESÍTKU
Komunální politika
Bohumil Zoufalík

2014
NG
NOVÁ GENERACE
Regionální politika
Vladislav Nadberežný

2016
NS
NOVÝ SEVER
Regionální politika
Karel Lipmann

2014
OBČANÉ 2011
OBČANÉ 2011
Český nacionalismus
Ludvík Adámek

2011
OMMO
Občané městu, město občanům
Komunální politika
Hana Svobodová

2010
OPAT
Občané patrioti
Komunální politika
Jan Michálek

2014
HOPB
Občané pro Budějovice
Komunální politika
Ivo Moravec

2010
OPL
Občané pro Lochotín
Komunální politika
Tomáš Kotora

2014
VOLK
OBČANÉ PRO OLOMOUCKÝ KRAJ – volba OK
Regionální politika
Silvie Sofková

2016
„OSN“
OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ
Komunální politika
Kamil Mach

2014
OSB
Občané za spokojené bydlení
Komunální politika
zatím nikdo

2017
OS
Občanská sounáležitost

Václav Vorel

2013
Ostravak
Ostravak
Komunální politika
Tomáš Málek

2010
Hora 2014
Otevřená radnice
Komunální politika
Alice Čečilová

2014
PPL
Pardubice pro lidi
Komunální politika
Petr Králíček

2013
PATRIOTI
PATRIOTI
Komunální politika
Petr Pakosta

2012
PV
Pévéčko
Komunální politika
Jiří Pospíšil

2014
PLUS
PLUS

Jindřich Kadlec
PLUS
2016
Podpora
Podpora občanů
Komunální politika
Vlastimil Picek

2014
Obroda
Politické hnutí OBRODA

Jiří Bejlovec

2014
PRO2016
Politické hnutí PRO 2016

Radka Paulová

2016
PHV
Politické Hnutí Vítkovice
Komunální politika
František Kročil

2014
Změna
politické hnutí Změna

Jan Korytář

2012
HPO
PRO občané

Rudolf Mládek

2015
HPP
Pro Prahu
Komunální politika
Karel Fischer

2013
Hnutí PROČ
Pro regiony občanům

Miroslav Beránek

2014
ProTR
Pro Třebíč
Komunální politika
Pavel Pacal

2010
PRO ZS
PRO Zdraví a Sport

Zdeněk Kubec

2012
PRO! ÚK
PRO! Ústecký kraj
Komunální politika
zatím nikdo

2016
ProOl
ProOlomouc
Komunální politika
Tomáš Pejpek

2014
PZ
PROZMĚNU

Radek Zatloukal

2014
Referendum o EU
Referendum o Evropské unii

František Matějka
www.referendum.cz
2017
ŘN - VU
Řád národa – Vlastenecká unie
Komunální politika
Josef Zickler

2012
SNH
Sdružení nezávislých Holešovska
Komunální politika
Jarmila Pokorná

2010
SNK1
Sdružení nezávislých kandidátů 1

Eduard Frisch

2016
SNOP
Sdružení nezávislých občanů Prahy
Komunální politika
Petr Kučera

2013
SOL
Sdružení občanů Lesné
Komunální politika
Martin Maleček

2014
SČ.cz
SeverníČechy.cz
Komunální politika
Marek Hrvol

2016
S.cz
Severočeši.cz
Komunální politika
Bronislav Schwarz

2008
SL
Slušní lidé
Komunální politika
Zdeněk Pernica

2016
SPDV
Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském údolí
Komunální politika
Tomáš Krčma

2014
SPOLEHNUTÍ
SPOLEHNUTÍ - SPOLEČNÉ HNUTÍ ČESKOLIPANŮ
Komunální politika
Jaroslav Turnhöfer

2014
STAN
Starostové a nezávislí

Petr Gazdík
STAN
2004
SOM
Starostové a osobnosti pro Moravu
Komunální politika
Jan Kryčer

2004
SLK
Starostové pro Liberecký kraj
Komunální politika
Marek Pieter

2008
STO
Starostové pro občany
Komunální politika
Karel Janoušek

2012
SV
Strakonická Veřejnost
Komunální politika
Břetislav Hrdlička

2010
S2012
Středočeši2012.cz
Komunální politika
Jaroslav Kratochvíl

2012
SPD
Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD)

Tomio Okamura
SPD
2015
ŠpD
Šance pro Duchcov
Komunální politika
Jitka Bártová

2014
TnT
Ta naše Třebíč
Komunální politika
Martin Svoboda

2014
T2020
Tábor 2020
Komunální politika
Petr Havránek

2002
USZ
Unie pro sport a zdraví
Komunální politika
Jiří Veselka

1998
UFO
ÚSTECKÉ FÓRUM OBČANŮ
Komunální politika
Jiří Madar

2014

Vaše Ústí
Komunální politika
Yveta Tomková

2016
VZ
Veřejné zájmy
Komunální politika
Roman Bakala

2014
VOK
VOK - Volba pro Karlovarský kraj
Komunální politika
Michal Soukup

2015
VpMB
Volba pro Mladou Boleslav
Komunální politika
Bohumil Rosenkranz

2006
VvD
Volyně v dolyně
Komunální politika
Jana Křišťanová

2014

VÝCHODOČEŠI
Komunální politika
Milan Maček

2012
ZH
Zdravé Hradiště
Komunální politika
Petr Myslikovjan

2010
Z21
Zlín 21
Komunální politika
Aleš Dufek

2013
ZHN
Zlínské hnutí nezávislých
Komunální politika
František Petr

1998
ZpL
Změna pro lidi

Peter Harvánek

2016
ZVUK 12
ZVUK 12
Komunální politika
Jiří Kašík

2012
ŽB
Ženy za Brod
Komunální politika
Ivana Štrossová

2010

Politické strany a hnutí s pozastavenou činností

Politické subjekty jsou řazeny Abecedně podle jména.
Zkratka
Název politického subjektu
Předseda
Webová stránka
Logo
Založeno
ABS
ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU !
Ivo Kasal


2013
ČNEZ
ČESKÁ NEZÁVISLÁ
František Voháňka
ceskanezavisla.cz

2010
Čssr
Česká strana selského rozumu
Robert Erlebach


2010
DRS
Demokratická regionální strana
Otto Gudas


1998
DRS
Demokratická strana Československa
Jan Kukačka


1990
HOP
Hnutí občanů Prahy
 ?


2014
HpT
Hnutí pro Těšín
Lubomír Matěj
protesin.webnode.cz

2005
HZTZ.CZ
Hnutí Za Telefonování Zdarma
Tomáš Jenček


2009
Kozy
Kozí alternativa
 ?
kozialternativa.cz

2014
MPV
Město pro vás
 ?


2014
NH
NÁŠ HLUČÍN
Eduard Skaba
www.nashlucin.cz

2010
NSOB
Nezávislé sdružení občanů Blanska
Michal Král


1998
NEZ/DEM
NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ
Vladimír Železný
www.hnutinezavisli.cz

2005
PPPS
Plzeň pro sport
 ?
plzenprosport.cz

2014
SPOS
Spravedlivá občanská společnost
 ?


2014
SDeO
Strana demokratické obnovy
Petra Bostlová
www.sdeo.cz

2014
SDFB
Strana důchodců Františka Burdy
František Burda


2013
SGO
Strana Globální Odpovědnosti
 ?


2011
SEZ
Strana pro ekologii a zdraví
David Tirpák


2008
„MAXIM“
Strana přátel časopisu MAXIM a jejich přátel za maximální svobodu projevu, za vybudování mocné armády a za život bez zbytečných omezení a zákazů
Pavel Vondráček


2008
S2012
Středočeši2012.cz
Jaroslav Kratochvíl


2012
VL21
Volba lidu 21.století
 ?


2012
VOS
Všeobecná občanská strana
 ?
www.vos-petrvald.wz.cz

2003
„Z“
Zelení
Marek Elexa
www.hnutizeleni.cz

2006
ZEDEM
Zemští Demokraté
Milan Dvořák


2012

Zrušené strany a hnutí, strany a hnutí s pozastavenou činností

* Tento článek pojednává zrušených stranách v České republice. Pro strany v bývalém Československu vizte Seznam politických stran a hnutí v Československu

Odkazy

Reference

Související články

Externí odkazy